BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 34/2013/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013                          
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi -Thiết bị dạy học
 tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT
 ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
___________________________


Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. Sửa đổi, bổ sung các thiết bị sau:
a) Thiết bị "Bút sáp, phấn vẽ, bút chì" (Mã số MN122047) thành "Bút sáp, phấn vẽ" tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi;
b) Thiết bị "Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu" (Mã số MN232079) thành "Bút sáp, phấn vẽ" tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi.
2. Bãi bỏ các thiết bị sau:
a) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 3 - 12 tháng tuổi sau:
SỐ TT
MÃ SỐ
TÊN THIẾT BỊ
1
MN013043
Thơ ở Nhà trẻ
2
MN013044
Truyện kể ở Nhà trẻ
3
MN013045
Chương trình giáo dục mầm non
4
MN013046
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
5
MN013047
Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
6
MN013048
Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
b) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi sau:
SỐ TT
MÃ SỐ
TÊN THIẾT BỊ
1
MN123061
Thơ ở Nhà trẻ
2
MN123062
Truyện kể ở Nhà trẻ
3
MN123063
Chương trình giáo dục mầm non
4
MN123064
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
5
MN123065
Đồ chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
6
MN123066
Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
c) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi sau:
SỐ TT
MÃ SỐ
TÊN THIẾT BỊ
1
MN233082
Thơ ở Nhà trẻ
2
MN233083
Truyện kể ở Nhà trẻ
3
MN233084
Vở tập tạo hình
4
MN233085
Chương trình giáo dục mầm non
5
MN233086
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
6
MN233087
Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7
MN233088
Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
d) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi sau:
SỐ TT
MÃ SỐ
TÊN THIẾT BỊ
1
MN343091
Truyện tranh các loại
2
MN343092
Vở tập tạo hình
3
MN343093
Vở làm quen với toán
4
MN343094
Chương trình giáo dục mầm non
5
MN343095
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
6
MN343096
Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7
MN343097
Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
8
MN343098
Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non
9
MN343099
Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
e) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi sau:
SỐ TT
MÃ SỐ
TÊN THIẾT BỊ
1
MN453113
Truyện tranh các loại
2
MN453114
Vở tập tạo hình
3
MN453115
Vở làm quen với toán
4
MN453116
Chương trình giáo dục mầm non
5
MN453117
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
6
MN453118
Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7
MN453119
Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
8
MN453120
Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non
9
MN453121
Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
f) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi sau:
SỐ TT
MÃ SỐ
TÊN THIẾT BỊ
1
MN563109
Truyện tranh các loại
2
MN563110
Vở tập tạo hình
3
MN563111
Vở làm quen với toán
4
MN563112
Tập tô chữ cái
5
MN563113
Chương trình giáo dục mầm non
6
MN563114
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo lớn)
7
MN563115
Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
8
MN563116
Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
9
MN563117
Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non
10
MN563118
Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
Điều 2. Căn cứ danh mục thiết bị sửa đổi, bổ sung ban hành tại Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.
Điều 4. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Nghĩa

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top