Nói về Tể tướng Lữ Gia, đại Việt sử ký toàn thư ghi Tể Tướng Lữ Gia phò 3 đời vua và bị giặc Hán (Tàu) bắt cùng vua ở khu vực Biển đông năm Canh ngọ (Năm thứ 111 trước công nguyên, cách đây hơn 2100 năm)


Việc Lữ Gia giết vua và Cù Thị để lập vua mới tuy hả được giận của bản thân Lữ Gia cùng trăm họ nhất thời nhưng cùng là một trong những nguyên nhân làm đất nước rơi vào tay giặc Hán.  

Bể xương người trong hang núi giữa lòng Hà Nội: Phần I - Giới thiệu

Bể xương người trong hang núi giữa lòng Hà Nội: Phần II. Từ áng thư tịch cổ (Kỳ 1)

Từ đó [nhà Hán] lấy đất chia làm 9 quận là: Nam Hải (quận của nhà Tần, nay là đất Quảng Đông nhà Minh), Thương Ngô (nhà Đường gọi là Ích Châu, xưa là Âu Lạc, đất của nước Việt ta), Uất Lâm (nhà Tần là quận Quế Lâm, Hán Vũ Đế đổi làm tên này), Hợp Phố (nhà Tần là Tượng Quận, nay thuộc Liêm Châu), Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (đều là Tượng Quận thời Tần), Châu Nhai, Đạm Nhĩ (đều ở trong biển lớn). Từ đấy nhà Hán bắt đầuđặt Thứ sử, Thái thú. Chế độ nhà Hán đặt Thứ sử cai trị một châu, Thái thú cai trị một quận (quận là cấp dưới của châu) ..
Nói về chuyện này, Sử thần Lê Văn Hưu nói:Nay lại giết vua để hả lòng oán, lại không biết cố chết để giữ lấy nước, khiến cho nước Việt bị chia cắt, phải làm tôi nhà Hán, tội của Lữ Gia đáng chết không dung.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói:  Sau này các bậc Đế Vương nổi dậy, chỗ đất hiểm đã mất rồi, khôi phục lại tất nhiên là khó. Cho nên Trưng Nữ Vương tuy đánh lấy được đất Lĩnh Nam, nhưng không giữ được nơi hiểm yếu ở Ngũ Lĩnh, rốt cuộc đến bại vong. Sĩ Vương tuy khôi phục toàn thịnh, nhưng bấy giờ còn là chư hầu, chưa chính vị hiệu, sau khi chết lại mất hết; mà các nhà Đinh, Lê, Lý, Trần chỉ có đất từ Giao Châu trở về Nam thôi, không khôi phục được đất cũ của Triệu Vũ Đế, cái thế khiến nên như vậy.

Như vậy không quân Hán lại mang Lữ Gia về hang Cắc cớ, núi Sài Sơn để giết là khó có khả năng xảy ra.

Tiếp tục dò tìm những thông tin liên qua đến Tướng quân Lữ Gia, Núi Sài Sơn trong Đại Việt sử ký thòa thư, chúng tôi thấy có thông tin ghi rất rõ việc người chết trong hang núi.

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ Toàn Thư Q10 (a) phần Khởi nghĩa Lam Sơn. Nhà Hậu Lê (1418 - 1433) có ghi ua họ Lê, tên húy là Lợi, người hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hóa1382 . Ở ngôi 6 năm, thọ 51 tuổi , táng ở Vĩnh Lăng. Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh. Sau 10 năm thì thiên hạ đại định. 
Sự tàn ác của quân xâm lược nhà Minh (Trung Quốc) được ghi một cách chi tiết, cụ thể. 

Sử ghi: Bấy giờ, họ Hồ cướp ngôi nhà Trần, rồi quân Minh xâm lược nước Nam, chia cắt nước ta thành quận huyện, bắt nhân dân ta làm tôi tớ, luật pháp phiền hà khắc nghiệt, thuế má lao dịch nặng nề. Chúng bắt dân ta phải xuống biểnmò ngọc trai, lên rừng kiếm hương liệu, săn bắt chồn trắng, hươu trắng, voi trắng, tìm lùng rùa chín đuôi, chim đậu ngược, vượn bạc má, trăn, rắn... để dâng nộp.

Lý Bân, viên tướng nhà Minh tâu xin Hộ bộ ban cấp hộ thiếp cho Giao Chỉ, bắt châu huyện làm sổ thuế khóa phu dịch và lên danh sách lý trưởng và giáp thủ  từng năm. Cứ 110 hộ là một lý, mỗi năm cử 1 lý trưởng, 10 giáp thủ, để nhận các việc lao dịch, hết lược lại cử từ đầu. Người làm lý trưởng, giáp thủ bị roi vọt đánh đập khổ sở khôn xiết.

Mùa thu, tháng 7, viên thổ quan Tri phủ Nghệ An là Phan Liêu vì bị bọn nội quan nhà Minh bức bách lấy vàng bạc, bèn dẫn quân bắt giết các quan do nhà Minh phái đến, rồi đem quân vây thành Nghệ An, sắp hạ được thành thì Lý Bân chợt đem quân đến. Liêu trốn sang Ai Lao. Bân đuổi tới châu Ngọc Ma không kịp, lại quay về Nghệ An, sửa sang thành trì, vỗ yên dân chúng.
Khi Bân đi đánh Liêu, có sai viên chỉ huy Lộ Văn Luật người huyện Thạch Thất, Hà Tây  làm tiên phong. Lộ Văn Luật đầu hàng giặc, được giặc cho làm chỉ huy quân ở Nghệ An.  Luật đã đi, lại bị giữ lại bàn tính mưu kế, trong lòng hoài nghi, lo sợ, nên bỏ trốn đi. Bân bắt mẹ già, gia thuộc và anh em của Luật như Đồng tri châu châu Tam Đái là Văn Phỉ. Đồng tri châu phủ Trấn Man Phan Kiệt là anh họ của Liêu, nghe tin Liêu trốn đi, cũng đem cả nhà đi theo, nhưng chưa ra khõi cõi đã bị thắt cổ chết cùng với vợ. 

Canh Tý, [1420], (Minh Vĩnh Lạc năm thứ 18). Mùa xuân, tháng 2, Lý Bân từ Nghệ An trở về Đông Quan. Mùa, hạ, tháng 4, Lộ Văn Luật lúc ấy đã  trốn về quê ở Thạch Thất tiến hành dấy binh ở Thạch Thất để chống quân Minh. Lý Bân đánh phá được. Thua trận, Lộ Văn Luật chạy sang Ai Lao, dân chúng thì trốn vào hang núi Phật Tích và An Sầm (Phật Tích và An Sầm: là hai hang núi thuộc huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Núi Phật Tích: còn gọi là núi Sài Sơn hay núi Thầy). Quân Minh dỡ nhà hun động, người trong động bị khói lửa hun đều chết, người nào ra hàng cũng bị giết cả, vợ con bị bắt làm nô tỳ.

Như vậy, việc dân chúng huyện Thạch Thất (người già và trẻ nhỏ) chết trong hang núi Sài Sơn cách đây gần 700 năm do bị giặc Minh hun khói đã được ghi chép rất rõ ràng. Có thể, chính đây là một minh chứng trong Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi khi nói về tội ác của quân xâm lược nhà Minh (Trung Quốc)

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ.

Và điều này cũng giải thích được nếu là nghĩa quân nào đó chết trong hang núi thì khi khám phá người ta phải thấy vũ khí trong hang động.

Theo phóng sự của VTC, có rất nhiều xương (Cả trẻ nhỏ) trong hang Cắc cớ. Chứng tỏ ở đây cả người già và trẻ nhỏ đều bị chết (Sử ghi dân chúng thì trốn vào hang núi Phật Tích và An Sầm)

Như vậy, giả thuyết về xương người trong hang Cắc cớ ngày nay là xương của dân chúng xung quanh trốn vào để tránh sự truy quét tàn ác của Giặc Minh và bị giặc Minh hun khói đến chết là có thể tin cậy. 

Còn tiếp ....

Bể xương người trong hang núi giữa lòng Hà Nội: Phần I - Giới thiệu

Bể xương người trong hang núi giữa lòng Hà Nội: Phần II. Từ áng thư tịch cổ (Kỳ 1)0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...


 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top