Với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường ĐH, trường CĐ đã gửi về bộ trước thời điểm ban hành quyết định, bộ sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý. Đồng thời, bộ phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá những điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục ĐH, đặc biệt đối với các trường mới thành lập, nhằm giữ vững tính ổn định của hệ thống và hướng tới mô hình phát triển giáo dục ĐH dựa trên chất lượng, hiệu quả.
Bộ GDĐT cũng căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định 37, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát để điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới các trường ĐH, CĐ trên địa bàn. Mọi kết quả đánh giá thực hiện các dự án và đề xuất phương án xử lý đối với những dự án đã quá hạn sẽ gửi về Bộ GDĐT trước ngày 25.4.2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.